martes, 7 de julio de 2009

Mohe Bore Boluomiduo Xin Jing

Guanzizai Pusa. Xing shen Bore Boluomiduo shi. Zhao jian wu yun jie kong. Du yi qie ku'e. Shelizi. Se bu yi kong. Kong bu yi se. Se ji shi kong. Kong ji shi se. Shou xiang xing shi. Yi fu ru shi. Shelizi. Shi zhu Fa kong xiang. Bu sheng bu mie. Bu gou bu jing. Bu zeng bu jian. Shi gu kong zhong wu se. Wu shou xiang xing shi. Wu yan er bi she shen yi. Wu se sheng xiang wei chu fa. Wu yan jie. Nai zhi wu yi shi jie. Wu wu ming. Yi wu wu ming jin. Nai zhi wu lao si. Yi wu lao si jin. Wu ku ji mie dao. Wu zhi yi wu de. Yi wu suo de gu. Putisaduo. Yi Bore Boluomiduo gu. Xin wu gua'ai. Wu gua'ai gu. Wu you kong bu. Yuan li dian dao meng xiang. Jiu jing Niepan. San shi zhu Fo. Yi Bore Boluomiduo gu. De Anouduoluo Sanmiaosan Puti. Gu zhi Bore Boluomiduo. Shi da shen zhou. Shi da ming zhou. Shi wu shang zhou. Shi wu deng deng zhou. Neng chu yi qie ku. Zhen shi bu xu. Gu shuo Bore Boluomiduo zhou. Ji shuo zhou yue. Jiedi Jiedi. Boluo Jiedi. Boluo Seng Jiedi. Puti sapohe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario